อุปกรณ์ป้องกันหลับใน (Drowsiness Detection Device)

จุดเริ่มต้น :

เจ้าของความคิดซึ่งมีประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานขาย ดูแลลูกค้าสถานีบริการน้ำมันมาเกือบสิบปี ซึ่งช่วงนั้นได้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายบริษัท และในขณะนั้นก็มีการแนะนำว่า ก่อนออกเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าห้ามนอนดึก, ห้ามดื่มเหล้า แต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้เลย และความคิดนี้ก็ยังคงอยู่ จนกระทั่งได้มาอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ให้ผู้อบรมได้คิดผลิตภัณฑ์เพื่อทำธุรกิจ โดยมีอาจารย์หลายท่านได้ให้คำแนะนำในเบื้องต้น

จากนั้นได้ไปเข้าพบอาจารย์มานะ ศิริยุทธศักดิ์ซึ่งก็ได้ทำอุปกรณ์ที่คล้ายกันและสามารถนำมาพัฒนาต่อได้แต่ยังขาดผู้ช่วย จึงติดต่ออาจารย์พิชิตพล โชติกุลนันท์ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อเป็นผู้ช่วยทำการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบขึ้นและคาดว่าจะเสร็จในอนาคตอันใกล้นี้ และจากนั้นก็จะร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)หรือ NASTDA และ โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP เพื่อทำการทดสอบผลิตภัณฑ์และตลาดร่วมกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจ สำหรับผู้บริโภคก่อนนำออกสู่ตลาด

Vision :
ทำธุรกิจนวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

Mission :
สร้างความพร้อมของสมาชิกในsupply chain เพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์

© 2014 itripa.com All Rights Reserved.